Đăng vào Chủ nhật, ngày 31/01/2021
CÁC BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH
Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, từ ngày 10/01/2021, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ làm văn bản theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục 9, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đăng tải biểu mẫu hướng dẫn cụ thể sau:

  1. Mẫu Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện

(Áp dụng đối với các cơ sở tự tổ chức huấn luyện, đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra và cấp giấy chứng nhận)

 

Mẫu số PC21

 

......(1)......

......(2)......

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

Số: ..../.........

 

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN   

____________                                  

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên (3)

 

Đơn vị: .................................................(2)...................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Từ ngày .....tháng.....năm.... đến ngày .....tháng.....năm......, ..........(2) ......... đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho ................(4).................Địa điểm tổ chức: ............................................................

Tổng số người được huấn luyện: ......... (có danh sách kèm theo).

...........................(2)......................... đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên (3) tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ./.

 

 

Nơi nhận:
- ............................;
- ............................;
- Lưu: ....................

..............(5)..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện;

(4) Đối tượng đã được huấn luyện;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

(Kèm theo Công văn số: .......... ngày ....tháng.....năm......... của ............(2)...............)

_____________

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

CCCD/

CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi làm việc/

Thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu văn bản đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đối với tập thể

Mẫu số PC22

 

......(1)......

......(2)......

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________      

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

Số: ..../.........

 

ĐỀ NGHỊ

HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

______________

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(3)

 

Đơn vị: ...................................................(2).................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(3) tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho .....................................(4)................................. với tổng số học viên là: ............. (có danh sách kèm theo).

Thời gian dự kiến từ ngày .....tháng......năm.... đến ngày ....tháng...năm...../.

 

 

Nơi nhận:
- ............................;
- ............................;
- Lưu: ....................

..............(5)..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện/cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Đối tượng đăng ký huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN         

(Kèm theo Công văn số: .......... ngày .....tháng.....năm......... của ............(2)...............)

____________

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

CCCD/

CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi làm việc/

Thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mẫu văn bản đề nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH dành cho cá nhân:

Mẫu số PC23

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________      

 

 

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

_____________

 

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(1)

Tôi là: ...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:................................ Ngày cấp:.......................

Nơi làm việc/thường trú: ..............................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ:

 

 

- Phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

 

 

- Cứu nạn, cứu hộ

 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp huấn luyện./.

 

 

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan tổ chức lớp huấn luyện.

 

4. Mẫu văn bản dành cho cá nhân khi bị mất, bị hỏng giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH có nhu cầu xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận:

 

Mẫu số PC24

 


 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________      

 

 

ĐỀ NGHỊ

CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

_____________

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(1)

 

Tôi là: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:............................ Ngày cấp:............................

Nơi làm việc/thường trú: ..............................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Ngày ..... tháng ...... năm .........., tôi được ........................(1)................. cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Do: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bị hư hỏng/mất.

Đề nghị quý cơ quan...................(2)..................... Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

.................., ngày ..... tháng .....  năm ..........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận huấn luyện;

(2) Ghi một trong các nội dung: Cấp đổi, cấp lại.Thục Anh (tổng hợp)
(theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)