TRANG CHỦTIN TỨC - SỰ KIỆNHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGHỎI ĐÁP TƯ VẤNLIÊN HỆ - GÓP ÝBÁO CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VIDEO CLIP
Thứ hai, 27/09/2021 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 08/2021   |  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PCCC 04/10/2021   |  ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC   |  QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY
  GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
Mẫu đơn - Tờ khai
Góp ý - Cải cách hành chính
Bộ thủ tục hành chính PCCC
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật - Pháp lệnh PCCC
Chỉ thị - Quyết định
Thông tư - Nghị định
Các tiêu chuẩn PCCC
  THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Tin tức PCCC trong nước
Chữa cháy
Huấn luyện- Đào tạo
Diễn đàn chiến sỹ
  KIẾN THỨC PCCC&CNCH
Kiến thức PCCC&CNCH
Khoa học công nghệ
  LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ >> Văn bản chuyên ngành
Chủ nhật, 31/01/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
CÁC BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH
Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, từ ngày 10/01/2021, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ làm văn bản theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục 9, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đăng tải biểu mẫu hướng dẫn cụ thể sau:

  1. Mẫu Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện

(Áp dụng đối với các cơ sở tự tổ chức huấn luyện, đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra và cấp giấy chứng nhận)

 

Mẫu số PC21

 

......(1)......

......(2)......

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

Số: ..../.........

 

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN   

____________                                  

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên (3)

 

Đơn vị: .................................................(2)...................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Từ ngày .....tháng.....năm.... đến ngày .....tháng.....năm......, ..........(2) ......... đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho ................(4).................Địa điểm tổ chức: ............................................................

Tổng số người được huấn luyện: ......... (có danh sách kèm theo).

...........................(2)......................... đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên (3) tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ./.

 

 

Nơi nhận:
- ............................;
- ............................;
- Lưu: ....................

..............(5)..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện;

(4) Đối tượng đã được huấn luyện;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

(Kèm theo Công văn số: .......... ngày ....tháng.....năm......... của ............(2)...............)

_____________

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

CCCD/

CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi làm việc/

Thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu văn bản đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đối với tập thể

Mẫu số PC22

 

......(1)......

......(2)......

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________      

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

Số: ..../.........

 

ĐỀ NGHỊ

HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

______________

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(3)

 

Đơn vị: ...................................................(2).................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(3) tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho .....................................(4)................................. với tổng số học viên là: ............. (có danh sách kèm theo).

Thời gian dự kiến từ ngày .....tháng......năm.... đến ngày ....tháng...năm...../.

 

 

Nơi nhận:
- ............................;
- ............................;
- Lưu: ....................

..............(5)..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện/cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Đối tượng đăng ký huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN         

(Kèm theo Công văn số: .......... ngày .....tháng.....năm......... của ............(2)...............)

____________

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

CCCD/

CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi làm việc/

Thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mẫu văn bản đề nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH dành cho cá nhân:

Mẫu số PC23

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________      

 

 

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

_____________

 

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(1)

Tôi là: ...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:................................ Ngày cấp:.......................

Nơi làm việc/thường trú: ..............................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ:

 

 

- Phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

 

 

- Cứu nạn, cứu hộ

 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp huấn luyện./.

 

 

............., ngày ..... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan tổ chức lớp huấn luyện.

 

4. Mẫu văn bản dành cho cá nhân khi bị mất, bị hỏng giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH có nhu cầu xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận:

 

Mẫu số PC24

 


 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________      

 

 

ĐỀ NGHỊ

CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

_____________

 

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Thái Nguyên.(1)

 

Tôi là: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:............................ Ngày cấp:............................

Nơi làm việc/thường trú: ..............................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Ngày ..... tháng ...... năm .........., tôi được ........................(1)................. cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Do: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bị hư hỏng/mất.

Đề nghị quý cơ quan...................(2)..................... Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

.................., ngày ..... tháng .....  năm ..........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận huấn luyện;

(2) Ghi một trong các nội dung: Cấp đổi, cấp lại.Thục Anh (tổng hợp)
(theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)
XEM THÊM
Biểu mẫu Phương án chữa cháy của cơ sở (07/01/2021)
Biểu mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (07/01/2021)
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (07/01/2021)
  THÔNG BÁO
Không có thông báo nào!
  VIDEO CLIP
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 01 2018
Chuyên mục An toàn PCCC số tháng 12 2017
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 1
Truy cập hôm nay 17
Tổng lượt truy cập 392608